Gabermetall produeix /estampa peces per a diferents sectors com:

- AUTOMOCIÓ:
suports, volanderes, reforços, plaques, formats, enclavament de cargols, virolles, silent blocs, muntatge de conjunts, ensamblatge, clinxats, etc.

- CONSTRUCCIÓ:
travessers mides d'1m a 3 m., travessers vestides, (puntals), diagonals, barres, pivots, suports, plaques, platines, tapajuntes, reforços, aletes, angulars, tapes, ponts, volanderes, gatells, galets (pitorros), passamans, passadors, ganxos, etc.
- ELECTRÒNICA:
plaques LCD
- HOSTELERIA:
productes d'inox tals com: marcs forn, reixes ampoller, reixeta compressors baix mostradors, prestatges, pupitres per termostats, forquilles per forns, etc.
 
Veure mapa